Bescherming persoonsgegevens privacybeleid

Privacy statement voor het gebruik van het online-portaal www.foie gras gourmet.com

Inleiding

In het kader van het verkrijgen en gebruiken van gegevens hecht Foie Gras Gourmet grote waarde aan een hoge mate van transparantie voor haar klanten.
Om te bewerkstelligen dat uw instemming te allen tijde kan worden ingezien, bevat de navolgende tekst alle door u in het bestelproces of in het kader van het gebruik van de online-shop uitdrukkelijk verleende toestemmingen. Het feit dat de toestemmingen op deze plaats zijn weergegeven, betekent niet dat u de toestemming ook inderdaad al heeft verleend.

U kunt elke van de navolgende toestemmingen te allen tijde met onmiddellijke ingang herroepen.
Indien u toestemming verleent conform het navolgende privacy statement verleent u Foie Gras Gourmet in de hoedanigheid van exploitant van de website www.foie gras gourmet.com toestemming voor het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens en andere vrijwillig ter beschikking gestelde gegevens. Foie Gras Gourmet verwerkt en gebruikt de genoemde gegevens conform de navolgende bepalingen en met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder wetgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens 

Ten behoeve van het sluiten en afhandelen van koopovereenkomsten wordt u tijden het bestelproces verzocht om enkele persoonsgegevens in te vullen.
Persoonsgegevens zijn gegevens, die herleidbaar zijn tot een bepaald persoon: naam, adres, afleveradres, telefoonnummer en e-mailadres. We slaan uw persoonsgegevens alleen op, voor zover dit voor uw bestelling noodzakelijk is.

Met onze dienstverleners, die de gegevens verwerken, hebben wij ter bescherming van uw gegevens overeenkomsten gesloten, waarin algemene standaard clausules zijn opgenomen, die door de Europese Commissie als zijnde voldoende waarborg zijn erkend. Hiermee is een adequate bescherming van uw gegevens gewaarborgd.
Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens in eerste instantie voor de afwikkeling van de overeenkomst. In het kader hiervan worden uw gegevens, voor zover noodzakelijk, aan andere ondernemingen ter beschikking gesteld. Deze door ons ingeschakelde dienstverleners zijn bijvoorbeeld de voor de levering van goederen ingeschakelde postbedrijven.

Voor de afwikkeling van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste bank. De door ons ingeschakelde bedrijven mogen uw gegevens alleen voor de afwikkeling van de opdracht en niet voor andere doeleinden gebruiken. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Uw toestemming is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat Foie Gras Gourmet deze gegevens bij u mag opvragen en dat zij deze gegevens mag verwerken en gebruiken. Wij verzoeken u daarom om door middel van de volgende verklaring uw toestemming te verlenen:
Ik verleen Foie Gras Gourmet toestemming om mijn gegevens te verkrijgen, te verwerken en te gebruiken, voor zover mijn gegevens, in het bijzonder mijn voor- en achternaam, mijn (e-mail)adres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, bankrekeninggegevens, wachtwoord en gebruikersnaam ten behoeve van het afsluiten, doorvoeren en afwikkelen van via de online-shop gesloten overeenkomst worden gebruikt.
 

Gebruik van cookies

Op bepaalde websites worden cookies gebruikt, zonder dat wij u daarop attent kunnen maken. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of u kunt uw browser zo instellen, dat deze u informeert, zodra er cookies worden gebruikt.
Voor het verifiëren van de gebruiker bij het inloggen gebruikt Foie Gras Gourmet session cookies. Deze worden niet duurzaam op de harde schijf van de klant opgeslagen, maar komen bij het sluiten van de internet-browser automatisch te vervallen.

Met het gebruik van cookies worden gebruikersgegevens verkregen, verwerkt en gebruikt. De cookies worden gebruikt om de online-shop zo gebruikersvriendelijk, effectief en veilig als mogelijk vorm te geven. Tevens worden de cookies gebruikt om de online-shop zoveel mogelijk aan uw behoeftes aan te passen.

Geanonimiseerde gegevens 

In het kader van uw bezoek aan onze online-shop worden bovendien gegevens over de toegang (datum, tijdstip, IP-Adres van de gebruiker, type en versie van de browser, gegevens m.b.t. het gebruikte besturingssysteem, links, hoeveelheden verzonden gegevens, foutmeldingen en bekeken websites) opgeslagen. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden, maar worden geanonimiseerd. De gegevens kunnen niet zonder meer met bepaalde personen in verband worden gebracht. Deze gegevens worden voor een maximale duur van 6 maanden opgeslagen.

Om het aanbod voortdurend te verbeteren is Foie Gras Gourmet voornemens om de verzamelde geanonimiseerde gegevens aan een statistische analyse te onderwerpen en om eventueel geanonimiseerde gebruikersprofielen te vervaardigen. Een persoonsgebonden verwerking zal in geen enkel geval plaatsvinden. Bovendien wordt met inachtname van de actuele stand van de techniek gewaarborgd, dat de geanonimiseerde gebruikersprofielen niet tot de persoonlijke gegevens van klanten kunnen worden herleid.

Ook hieromtrent verzoeken wij u om uw toestemming:
Ik verleen Foie Gras Gourmet.com mijn toestemming om de over mij bij een toegang tot het netwerk van Foie Gras Gourmet.com automatisch doorgegeven informatie voor een maximale duur van zes maanden en geanonimiseerd in gegevensbestanden op te slaan.

Veiligheid

Uw veiligheid komt bij ons op de eerste plaats. Om die reden gebruiken wij de op dit moment de modernste en veiligste technieken. Uw persoonlijke gegevens worden in het bestelproces gecodeerd en door middel van Secure Sockets Layer Software (SSL) via het internet verzonden. Hierbij worden alle gegevens gecodeerd, voordat zij uw PC verlaten. Bovendien wordt door deze procedure veiliggesteld, dat uw gegevens uitsluitend aan de internet-aanbieder worden verstuurd, die in het SSL-certificaat als aanvrager staat ingeschreven.

Dat is in dit geval Foie Gras Gourmet.com. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens aan onbevoegde personen. De toegang tot uw klantenaccount is alleen na het ingeven van uw persoonlijke wachtwoord mogelijk. U dient uw toegangsgegevens telkens vertrouwelijk te behandelen en uw browservenster te sluiten, zodra u de communicatie met ons heeft beeindigd. Dit geldt voornamelijk in het geval dat u uw computer met andere personen deelt.

Informatie

U heeft recht op gratis informatie omtrent de u betreffende opgeslagen gegevens. Ook heeft u recht op het aanpassen, het verwijderen of het afschermen van deze gegevens. 

Herroeping van toestemmingen

U kunt elk van de hiervoor genoemde door u verleende toestemmingen te allen tijde met onmiddellijke ingang herroepen.
Ik ben mij bewust dat ik te allen tijde bezwaar kan maken tegen het gebruik van mijn gegevens alsmede tegen de door mijn gebruik vervaardigde gegevensbestanden. Ik kan elk van de door mij op de bescherming van mijn persoonsgegevens ziende toestemmingen te allen tijde met onmiddellijke ingang herroepen.

De herroeping kan door middel van een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de volgende contactgegevens (e-mail, brief) te allen tijde:
Telefoonnummer
: +33 5 32 02 81 83
Email: info[@]foie gras gourmet.com
Directie: Pascal Brighi