Köp- och leveransvillkor

1. Information om oss

Den här sidan drivs, och varorna du handlar tillhandahålls av, Foie Gras Gourmet S.A.S.U ("vi"). Vi är registrerade vid RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) under registreringsnummer 852 081 645 Paris med vårt registrerade kontor på 16 villa de Lourcine, 75014 Paris, Frankrike, vilket är vår huvudsakliga företagsadress. Vårt momsregistreringsnummer är FR 67 852081645. 

Du kan kontakta oss via e-post på info[@]foie gras gourmet.com via telefon på +33 5 32 02 81 83 eller genom att skriva till oss på vår registrerade adress ovan.

2. Din personliga information

Vi använder din personliga information i enlighet med vår integritetspolicy. 

3. Att beställa

Du kan göra en beställning för att köpa de varor som marknadsförs på denna sida genom att följa instruktionerna på skärmen när du klickat på den vara du vill köpa. Du kommer att få möjlighet att kontrollera och korrigera eventuella fel i din order fram tills ögonblicket du genomför din beställning genom att klicka på "Beställning med betalningsskyldighet"-knappen i kassan. Om du lämnar in en beställning av varor genom den här hemsidan, genom att klicka på "Beställning med betalningsskyldighet"-knappen, är din beställning ett anbud för oss att köpa in de varor du har beställt genom denna sida. 

Vi bekräftar din beställning genom ett skicka ett automatiskt e-mail att din order blivit accepterad. Genom detta e-mail fullbordas avtalet.

Avtalet gäller endast de specifika varor som refereras till i vårt e-mail där vi bekräftar din beställning. Du bör läsa och kontrollera detaljerna i detta e-mail för att säkerställa att de är korrekta.

Om detaljerna i e-mailet som bekräftar din order inte stämmer, eller om du inte är nöjd med de detaljer som anges i e-mailet, vänligen kontakta oss på info[@]foie gras gourmet.com. 

Språket för avtalet är engelska.

När vi godtar din beställning har vi en juridisk skyldighet att tillgodose varor som överensstämmer med dessa villkor.
 

4. Pris och fraktkostnader

Informationen som anges på den här hemsidan vad gäller priser, kan ändras av oss utan förvarning, men de priser som står på sidan vid en given tidpunkt då beställning görs, kommer att gälla för den beställningen.

Vid enskilda tillfällen kan fel inträffa som gör att varor är felaktigt prissatta. Under sådana omständigheter har vi inte en skyldighet att tillgodose varorna till det felaktiga priset, eller överhuvudtaget. Vi kommer (utifrån vårt omdöme) antingen makulera din beställning och återbetala summan du betalat, eller genom rimlig ansträngning försöka kontakta dig och fråga huruvida du vill fortsätta med din beställning till det korrekta priset. Om vi inte lyckas kontakta dig, eller om du inte vill fortsätta med beställningen till det korrekta priset, kommer vi att makulera din beställning och återbetala summan du betalat. Däremot, om det korrekta priset för varorna är lägre än vårt angivna pris, kommer vi (utifrån vårt omdöme) fortgå med din beställning och debitera den lägre summan vid expedition.

Om ej annat anges, inkluderar alla priser moms (i förekommande fall)  

5. Tillgång och leverans

Informationen som visas på den här hemsidan när det gäller tillgång kan ändras när som helst utan förvarning. Vi kan inte garantera ständig eller löpande tillgång till alla varor på den här sidan. Alla beställningar är beroende av tillgängligheten som råder vid varje enskilt tillfälle. 

Leverans kommer att göras enligt informationen på produktsidorna, efter att din beställning blivit godkänt.

Vi kommer inom rimligt bemödande sträva efter att leverera varorna enligt det specifika datum vi har kommit överens om, eller om inget datum angetts, inom 30 dagar från och med dagen vi godkände din beställning. I fall av oförutsedda omständigheter bortom vår rimliga kontroll (till exempel dåliga väderförhållanden, oförutsägbara förseningar på grund av trafikstockning, vägarbeten, omläggning eller maskinhaverier, i fall bortom vår rimliga kontroll) kan vi inte alltid leverera varorna enligt den denna tidsperiod och vi kommer inte att hållas ansvariga för förseningar eller utebliven leverans av varor, om förseningen eller den uteblivna leveransen är helt, eller delvis, orsakad av sådana omständigheter. I de fall där leverans uteblir, kommer vi tillsammans med dig överens om ett nytt leveransdatum.

Vi är inte heller ansvariga för försening av leverans orsakad av att ingen är anträffbar för att ta emot leveransen av produkterna. Det är ditt ansvar att kontakta postkontoret eller leveransfirman för att på lämpligt sätt se till att, varorna som inte kunde levereras då du var otillgänglig, kan hämtas upp.
 

6. Betalning

Betalning för varorna måste ske i enlighet med proceduren som förklaras på informationssidan “Säkra betalningar”. 

7. Ångerrätt

Du har rätt att avbryta detta avtal inom 14 dagar utan att ange anledning. Ångerfristen slutar gälla 14 dagar från dagen du erhåller, eller en tredje part, utöver leverantören, angiven av dig erhåller, den beställda varan i fysisk form. 

För att nyttja din rätt att ångra ditt köp måste du informera oss om ditt beslut, genom att skicka ett e-mail till info[@]foie gras gourmet.com med ditt beslut att avbryta kontraktet i form av ett tydligt uttalande. Du kan använda den bifogade mallen i formuläret för att ångra ditt köp, men det är inte nödvändigt. För att hinna ångra ditt köp i tid, räcker det att du kommunicerar att du vill använda din ångerrätt, innan ångerfristen har slutat gälla.

8. Följderna vid avbeställning

Om du avbryter avtalet kommer vi att återbetala alla betalningar vi har mottagit från dig. Vi kan komma att göra ett avdrag från återbetalningen vid förlorat värde av varorna som tillhandahållits, om förlusten är ett resultat av vårdslös hantering från din sida. Vi tillgodoser återbetalningen utan otillbörlig försening, och ej senare än 14 dagar från att vi har återfått varorna du tillhandahållit. Återbetalningen sker enligt samma betalningsmetod som du använde för den inledande transaktionen, om ej annan överenskommelse uttryckligen ägt rum; i vilket fall som helst kommer inga ytterligare avgifter åsamkas dig till följd av återbetalningen.
 

Vi kan undanhålla återbetalningen tills vi har återfått varorna, eller tills du har tillhandahållit bevis för att varorna återsänts, beroende på vilket som sker tidigast. Du ska skicka tillbaka varorna, eller överlämna dem till oss, utan otillbörlig försening och hur som helst inte senare än 14 dagar från dagen då du meddelade oss om din annullering av detta avtal. Tidsfristen har hållits om du återsänder varorna innan 14-dagarsperioden har avslutats. 

Du kommer själv att behöva stå för den direkta kostnaden av att återsända varorna.

Du hålls endast ansvarig för den värdeminskning av varorna som är ett resultat av hantering utöver vad som är nödvändigt för att kunna utröna tillstånd, karaktär och funktion på varorna.

9. Återbetalningspolicy

Efter att du nyttjat din ångerrätt återbetalar vi dig den summa du betalat för den ångrade beställningen (eller den delen av beställning som ångrats). Vi återbetalar dig inom 14 dagar från och med dagen:

- Du meddelade oss om din avbeställning, i det fall där du inte mottagit varorna (och varorna inte skickats till dig) eller då vi har erbjudit oss att hämta varorna; eller,

-  Vi tagit emot varorna du skickade tillbaka till oss, där du står angiven på kvittot för varorna; eller

- Du förser oss med bevis för att varorna skickats i retur, där du returnerat varorna men vi ej ännu tagit emot dem.

Vi återbetalar dig via samma betalningsmetod som du använde för att betala för din beställning. Vi förbehåller oss rätten att göra ett avdrag från återbetalningssumman vid värdeminskning av de återlämnade varorna då varorna uppvisar tecken på oskäligt användande; i detta sammanhang innebär oskäligt användande ett hanterande av varorna bortom det som är nödvändigt för att kunna avgöra tillstånd, karaktär och funktion av varorna, i synnerhet om det går utöver ett hanterande som rimligtvis skulle vara tillåtet i en butik. Vi kan undanhålla återbetalning tills vi har mottagit varorna eller tills du har tillgodosett bevis för återsändelse av varorna.

Utan begränsningar på din ångerrätt enligt Klausul 7, kan du om du inte är nöjd med en produkt, oavsett anledning, till exempel om det inte är vad du beställde, den är skadad eller bristfällig, eller om vi levererat fel kvantitet, återsända produkten till oss. Så fort vi bekräftat felet på produkten eller annat problem, kommer vi att:

- Tillgodose full återbetalning för alla produkter som ej är vad du beställde;

- Tillgodose full återbetalning för alla varor som är skadade eller bristfälliga, om detta sker inom ett rimligt tidsförlopp efter försäljningen; eller

- Enligt ditt önskemål, laga eller ersätta varan på vår bekostnad (inklusive fraktkostnaden), förutom om detta om detta inte skulle vara möjligt eller då det skulle bli oproportionerligt dyrt under omständigheterna, i vilket fall vi återbetalar det belopp du betalat för varorna i fråga.  

Vi kommer att meddela dig om din återbetalning via e-post inom en rimlig tidsperiod. Vi behandlar vanligtvis din återbetalning så fort som möjligt, och åtminstone inom 30 dagar från dagen vi bekräftade via e-post att du var berättigad en återbetalning för bristfälliga varor. 

10. Avbeställning av oss

Vi förbehåller oss rätten att upphäva avtalet mellan oss, om till exempel:

- Vårt lager är otillräckligt för att leverera varorna du har beställt;

- Vi inte levererar till ditt område; eller

- En eller flera varor i din beställning hade felaktigt angivna priser.

Om vi upphäver ditt avtal kommer vi att meddela dig via e-post och återkreditera, den summa som dragits av oss från ditt kredit- eller debitkort, till ditt konto så fort som möjligt. 

11. Titel och risk

Du blir ägare till varorna du har beställt när de har levererats till dig och vi har mottagit en godkänd fullständig betalning för varorna. När varorna levererats till dig, eller en person utsedd av dig, ingår varorna under ditt eget ansvar och du kommer att hållas ansvarig för dem. 

12. Skyldigheter

Så länge det inte strider mot lagen, tar vi inte något ansvar för:

- förluster som inte kunnat förutses (en förlust kan förutses om det var en uppenbar konsekvens av en överträdelse från vår sida, eller om den avsiktligen var uttänkt av dig och oss då vi ingick vårt kontrakt);

- förluster som uppstår vilka inte beror på något fel från vår sida, eller brott mot dessa villkor; och

- företagsförluster (vilket inkluderar förlorad vinst, uteblivna affärer, kontrakt, goodwill, affärsmöjligheter och andra liknande förluster, likväl som avbrott i verksamheten).

Ingenting i dessa villkor påverkar våra eventuella skyldigheter: (a) för information som lämnats i bedrägligt syfte; (b) för dödsfall eller personlig skada som uppstått till följd av vår vårdslöshet: (c) enligt Konsumentköplagen; (d) vid brott mot tillståndet att inneha eller åtnjuta varor som tillhandahållits av oss; eller (e) i relation till några andra skyldigheter, inklusive skyldigheter som faller under lagstiftning för försäljning av gods eller tillhandahållande av tjänster, som inte enligt lag får exkluderas eller begränsas. 

13. Händelser bortom vår kontroll

Vi har inga skyldigheter gentemot dig för några förseningar i frakten av varor du har beställt, som orsakas av händelser bortom vår rimliga kontroll (inklusive, utan begränsning, olyckor, extremt väder, brand, explosioner, översvämning, storm, jordbävning, naturkatastrofer, driftavbrott i telekommunikationsnätverken, oförmåga att använda vägtransportnätet, terroristattacker, krig, civilt tumult, uppror, strejker, utestängning eller andra industriella konflikter, åtstramningar från myndigheter, införande av begränsningar för import eller export). 

14. Generellt 

Om någon föreskrift under dessa villkor visar sig vara ogiltig, olaglig, eller ogenomförbar, kommer giltigheten, det rättsliga gällandet eller genomförbarheten av någon annan del av villkoren samt resterande del av föreskriften i fråga, inte att påverkas. Ingen annan person utöver du och vi har några rättigheter att genomdriva vårt avtal, varken under avtalen för tredje parts rättigheter, eller annat. Om vi inte tar tillvara på möjligheten att kräva av dig att fullfölja dina skyldigheter under vårt avtal, eller om vi inte genomdriver våra rättigheter gentemot det, eller om vi dröjer med att göra så, kommer det inte innebära att vi har avstått från våra rättigheter gentemot dig och det kommer inte innebära att du inte behöver lyda dessa förpliktelser. Om vi gör avkall på en försummelse från dig, kommer vi endast att göra så i skrift, och det innebär inte att vi automatiskt gör avkall på framtida försummelser från dig.

Du har inte rätt att överlåta eller överföra dina rättigheter eller åtaganden under vårt avtal, om vi inte har en skriftlig överenskommelse.

Vi har rätt att uppdatera, ändra och rätta till dessa villkor regelbundet utan förvarning. Varje gång du beställer eller på annat sätt köper varor från oss, kommer de villkor som är giltiga vid det tillfället att tillämpas (enligt vad som står på den här hemsidan). Vänligen kontrollera denna sida för att säkerställa att du förstår vilka villkor som gäller.

15. Lag och jurisdiktion

Dessa villkor lyder under fransk lag. Alla avtal gällande köp av varor från den här sidan och alla dispyter eller anspråk som uppstår från eller i samband med ett sådant avtal kommer att lyda under fransk lag.

16 Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge https://www.trustedshops.co.uk/är infogad på den här sidan för att visa vårt Trusted Shops-märke och alla insamlade recensioner. Dessa åtgärder tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen i en optimal marknadsföring av våra produkter inom ramen för en avvägning av olika intressen. Trustbadge och tillhörande tjänster erbjuds av Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

När du använder Trustbadge sparar webbservern automatiskt en loggfil som innehåller till exempel namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för besöket, mängden överförda uppgifter och den internetleverantör som gjorde begäran (åtkomstuppgifter). Dessa åtkomstuppgifter utvärderas inte och raderas automatiskt senast åtta dagar efter det att ditt besök har avslutats.

Andra personuppgifter lämnas endast till Trusted Shops om du har valt att använda Trusted Shops produkter efter att ha gjort en beställning eller om du redan har registrerat dig för sådan användning. I detta fall gäller avtalsavtalet mellan dig och Trusted Shops. Efter din beställning/köp har du möjlighet att lämna feedback till Trusted Shops. I detta avseende kommer en begäran om feedback att visas i din webbläsare på sidan för orderbekräftelse.