Algemene Verkoopsvoorwaarden AVV

1. De overeenkoms

De overeenkomst zal in de Nederlandse taal worden opgesteld. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
In geval van vragen, suggesties of klachten kunt u zich aan de klantenservice wenden.

Via de online-shop wordt de klant uitgenodigd tot het afsluiten van een koopovereenkomst. Met het verzenden van de bestelling door een klant komt de overeenkomst nog niet tot stand. De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de bestelling (“Bevestiging bestelling”). Deze bevestiging van de bestelling is geen aanvaarding van het aanbod, maar dient slechts ter informatie, om de klant te informeren, dat de bestelling door Foie Gras Gourmet is ontvangen.

De overeenkomst met Foie Gras Gourmet komt tot stand, als Foie Gras Gourmet het aanbod van de klant aanvaard. Bij klanten die als communicatiemiddel een e-mailadres hebben aangegeven, wordt de verklaring omtrent de aanvaarding van het aanbod afgegeven op het moment dat Foie Gras Gourmet de verzending van de goederen per e-mail tegenover de klant bevestigd. Bij klanten, die geen e-mailadres hebben aangegeven, vindt de aanvaarding van het aanbod door middel van levering van de goederen aan de klant plaats.

Indien uw bestelling in meer dan één pakket wordt verzonden, kan het voorkomen, dat u voor elk pakket een eigen bevestiging van de verzending ontvangt.

De gegevens met betrekking tot de overeenkomst evenals de tekst van de overeenkomst worden door Foie Gras Gourmet ten behoeve van de afwikkeling van de koopovereenkomst opgeslagen. De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling, waaruit de gegevens met betrekking tot de overeenkomst blijken. De klant heeft daarnaast de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens van Foie Gras Gourmet in te zien, nadat hij zich opde website heeft aangemeld.

2. Bestellingen

Foie Gras Gourmet biedt via internet goederen aan. U kunt de productbeschrijvingen op de website van Foie Gras Gourmet inzien. U kunt de artikelen in de winkelwagen leggen en uw bestelling pas op een later tijdstip verzenden. Om die reden vindt de definitieve controle of een artikel beschikbaar is pas plaats op het moment dat u in de online-shop van Foie Gras Gourmet uit uw winkelwagen een bindende bestelling verzendt door op de knop „nu bestellen“ te klikken. Houd u er a.u.b. rekening mee dat de beschikbaarheid van de artikelen ook gedurende uw bestelproces kan veranderen.

De prijzen, die op het tijdstip van de bindende bestelling op de website zijn aangegeven, zijn van toepassing. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief de wettelijke omzetbelasting. Voor de verzendkosten wordt bovenop deze prijzen in bepaalde gevallen een toeslag berekend. Foie Gras Gourmet behoudt zich het recht om klaarblijkelijke vergissingen of fouten te corrigeren. Indien een bestelling mislukt, doordat de klant fouten heeft gemaakt bij de invoer van de bestelling, wordt de gehele bestelling automatisch geannuleerd. In het geval van een hernieuwde bestelling kan een eventueel op het tijdstip van de mislukte bestelling oorspronkelijk gehandhaafde aanbiedingsprijs niet meer wordt gehandhaafd.

Houd u er a.u.b. rekening mee, dat alle artikelen slechts in hoeveelheden kunnen worden besteld, die voor het privégebruik gangbaar zijn.

3. Bestelmogelijkheden

De klant heeft de mogelijkheid, om de artikelen uit de online-shop van Foie Gras Gourmet te bestellen.

U kunt de gewenste artikelen op de website aanklikken en in een virtuele winkelwagen leggen. In de winkelwagen heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te bevestigen en eventueel te corrigeren. Daarna kunt u het factuur- en afleveringsadres invullen. In een volgende stap kunt u de gewenste betalingswijze kiezen. Aan het einde van de bestelprocedure krijgt u een overzicht van uw bestelling met de totale prijs (inclusief wettelijke omzetbelasting) evenals een opgave van de eventuele verzendkosten. Met het aanklikken van de knop „nu bestellen“ geeft u een bindende bestelling van de in de winkelwagen aanwezige artikelen af.

4. Levering

Voor zover niets anders is overeengekomen, vindt de levering op het door u aangegeven afleveringsadres plaats. Adreswijzigingen dienen uit eigen beweging aan Foie  Gras Gourmet te worden medegedeeld. De levering vindt wereldwijd plaats.

Foie Gras Gourmet gaat ervan uit dat de contractspartij dezelfde blijft, indien het factuur- en afleveringsadres van de klant van elkaar verschillen. In het kader van de nakoming van haar verplichtingen, in het bijzonder bestaande informatie verplichtingen, zal Foie Gras Gourmet zich om die reden tot het opgegeven factuuradres richten.

5. Transportschade / Kennelijke gebreken / Risico-overgang

U of een door u tot ontvangst gemachtigd persoon dient de goederen na ontvangst op transportschade en andere gebreken te onderzoeken. Indien de geleverde goederen kennelijke materiaal- of productiefouten (transportschade inbegrepen) vertonen, verzoeken wij u om dergelijke fouten direct aan ons of de medewerker van de pakketdienst of het expeditiebedrijf, dat het artikel bezorgt, te melden. Indien u dit niet doet, heeft dit echter voor uw rechten, die uit de wet voortvloeien, geen gevolgen.

Bij ondernemingen gaat het risico in geval van een koop op afstand met de aflevering van de goederen aan een geschikte transporteur over. Bij consumenten gaat het risico met de overdracht van het gekochte aan de klant over. Indien de koper in verzuim is, wordt dit eveneens als overdracht aangemerkt.

6. Verzending

De verzending van de goederen vindt afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen normaal gezien 24 uur na ontvangst van de bestelling door Foie Gras Gourmet plaats.

Voor de verzending van artikelen uit de online-shop van Foie Gras Gourmet worden in sommige gevallen kosten berekend (zie hieronder). De eventuele met de verzending verbonden kosten voor porto en verpakking worden door het vaste bedrag voor de verzendkosten slechts gedeeltelijk gedekt. De rest komt voor rekening Foie Gras Gourmet. De met uw levering verbonden verzendkosten worden voor het versturen van uw bestelling in het overzicht van de bestelling aan u getoond.

7. Verzend- en douanekosten

Wij willen nettoprijzen incl. verzendkosten weergeven en samen met onze partners proberen wij dit ook te bewerkstelligen. Echter, de regels zijn verschillend binnen en buiten de Europese Unie.

Bestemming binnen de Europese Unie:
Voor bestemmingen binnen de Europese Unie (Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië, Zweden), zijn er geen douane kosten of internationale verdragen die de verzender verplichten tot het betalen van btw (belasting over de toegevoegde waarde). Dus, in geen enkel geval zal de ontvanger van het pakket geconfronteerd worden met extra kosten.

Bestemmingen buiten de Europese Unie en Franse Overzeese Gebieden:
Echter, buiten de EU, is het mogelijk voor het pakket dat er gevraagd van de ontvanger een vergoeding van de BTW of douanerechten te betalen. Wij werken nauw samen met onze partners en alle douanediensten aan een forward-systeem dat ons de mogelijkheid geeft deze belastingen te betaling in plaats van de ontvanger. Dit system is genaamd Delivered Duty Paid ("DDP" of "Delivered Duty Paid" ).

Toch kan dit soms moeilijk zijn, want elk land bepaalt haar eigen beleid inzake de BTW en invoerrechten, en past deze in strenge of minder strenge mate toe. Het bedrijf zal in geen geval restitutie van bij aflevering gerekende kosten verlenen.

Ook voor de Franse Overzeese gebieden kunnen dokrechten worden gevraagd.

Wij communiceren zo snel mogelijk naar onze klanten of een dergelijke regeling voor een bestemming al dan niet mogelijk is.

8. Nietigheid c.q. vernietigbaarheid

De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is ten allen tijde doorslaggevend voor de uitleg van de voorwaarden.

Indien één of meerdere bepalingen in de koopovereenkomst of deze algemene verkoopsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens bepaalde volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigbare bepalingen zijn dan de wettelijke bepalingen van toepassing.

9. Wijzigingsvoorbehoud

Foie Gras Gourmet behoudt zich het recht voor om haar website, regelingen en voorwaarden, deze algemene voorwaarden inbegrepen, te allen tijde te wijzigen. Op uw bestelling zijn de telkens op het moment van bestelling geldige contractuele regelingen en algemene voorwaarden van toepassing.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle beeldrechten liggen bij Foie Gras Gourmet of haar partners. Het is niet toegestaan deze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
De website is eigendom van Foie Gras Gourmet, en wordt door haar onderhouden.

De complete inhoud van de website, inclusief teksten, grafieken, foto´s, afbeeldingen, bewegend beeld, geluid, illustraties en software is eigendom Foie Gras Gourmet. Alle elementen van de website, inclusief het algemene design en de inhoud, zijn door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten beschermd. Het is het niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, te verwerken, te vertalen of op te slaan. In het bijzonder is het ook niet toegestaan om de inhoud van de website inclusief het gebruik van beeld en tekstmateriaal op platformen (zoals bijvoorbeeld ebay) te gebruiken.

11. In geval van vragen bereikt u ons als volgt:

Klantenservice: De klantenservice is bereikbaar via het emailadres info[@]foie gras gourmet.com. Wij streven ernaar al uw vragen binnen 24 uur te beantwoorden. 

12. Recht op annulering 

U hebt het recht om dit contract te annuleren binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden. De annuleringstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde andere partij dan de vervoerder en door u, fysiek bezit verwerft van de laatste goed. 

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen [Foie Gras Gourmet, 16 villa de Lourcine, 75014 Paris, Frankrijk, info[@]foie gras gourmet.com, tel +33 5 32 02 81 83) van uw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, maar dit is niet verplicht. 

Om de annuleringstermijn te respecteren, is het voldoende als u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht voordat de annuleringstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract annuleert, betalen wij u terug u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u kiest voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste soort standaardlevering door ons aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om van dit contract te herroepen. 

Wij zullen de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zal u geen kosten worden aangerekend als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Wij kunnen terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen hebben ontvangen de goederen hebben terugontvangen of u bewijs heeft geleverd  Prüfbericht für www.foie gras gourmet.com/nl 

Recht van herroeping voor goederen/diensten/digitale inhoud dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang wat het vroegste is. 

U moet de goederen terugsturen of ze aan ons terugzenden of overhandigen, zonder onnodige vertraging en in elk geval in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw terugtrekking uit van deze overeenkomst aan ons meedeelt. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U zult de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. 

13 Trusted Shops Trustbadge 

De Trusted Shops Trustbadge https://www.trustedshops.nl/ is op deze pagina ingevoegd om ons Trusted Shops merk en alle verzamelde beoordelingen weer te geven. Deze handelingen dienen ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij de optimale marketing van onze producten in het kader van een afweging van verschillende belangen. De Trustbadge en de bijbehorende diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Wanneer u de Trustbadge raadpleegt, slaat de webserver automatisch een logbestand op met bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de internetprovider die de aanvraag heeft gedaan (toegangsgegevens). Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk acht dagen na afloop van uw bezoek automatisch gewist.

Andere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling voor het gebruik van de producten van Trusted Shops hebt gekozen of wanneer u zich reeds voor dit gebruik hebt aangemeld. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing. U hebt na uw bestelling/aankoop de mogelijkheid om uw feedback voor Trusted Shops achter te laten. In dit verband verschijnt in uw browser op de bevestigingspagina van de bestelling een verzoek om feedback.