Ochrona danych

1 Polityka prywatności 

 
Przeglądając naszą witrynę możesz przekazać nam dane osobowe. Dziękujemy za zaufanie i pragniemy poinformować Cię w tym miejscu o sposobie wykorzystania Twoich danych oraz przysługujących Ci prawach.

Cele gromadzenia i przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane na naszej stronie służą do realizacji zamówień i zarządzania relacjami handlowymi (dostawy, faktury, obsługa posprzedażowa).
Możemy wykorzystywać Twoje dane także w celach reklamowych, po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody lub w granicach dozwolonych przez prawo. W stosownych przypadkach możemy również wykorzystywać Twoje dane w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych i/lub regulacyjnych.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Twoich danych osobowych gromadzonych na naszej stronie jesteśmy przede wszystkim my sami w celu realizacji Twoich zamówień i zarządzania relacjami z klientami. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie naszym dostawcom metod płatności lub zabezpieczeń płatności oraz naszym dostawcom usług kurierskich. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, przed przesłaniem danych uzyskujemy Twoją zgodę lub istnieje możliwość jej odmowy.

Spółka zobowiązuje się wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do ściśle określonych celów określonych powyżej. Spółka wyraźnie zobowiązuje się nie dokonywać przetwarzania niezgodnego z celami oferowanych usług, a także nie publikować, ujawniać i przekazywać informacji dotyczących użytkownika bez jego uprzedniej zgody.

Spółka zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, rozpowszechnianiem lub nieuprawnionym dostępem.
 
Spółka zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich ograniczeń prawnych. Również umowy zawarte na naszej stronie internetowej (dane dotyczące Twojego zamówienia oraz Ogólne Warunki Handlowe obowiązujące w dniu złożenia zamówienia) podlegają archiwizacji przez okres 10 lat. Dostęp do zarchiwizowanych umów można uzyskać, pisząc do nas na adres info@foiegrasgourmet.com.
 
Firma może być zobowiązana do ujawnienia wszelkich informacji o Tobie w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub regulacjami lub w celu odpowiedzi na wszelkie wnioski prawne lub administracyjne.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia, co można wykonać pod adresem: info[@]foiegrasgourmet.com.

Administrator danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest firma Foie Gras Gourmet SASU, której dane kontaktowe znajdziesz w notach prawnych. Nasza firma wyznaczyła także Korespondenta ds. IT i Wolności specjalnie dedykowanego ochronie Twoich danych. 

Poszukiwania komercyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej

Jeśli nie chcesz już otrzymywać informacji handlowych pocztą elektroniczną, możesz nas o tym powiadomić w dowolnym momencie, korzystając z jednego z następujących sposobów:


Wspomnij tutaj metody, które faktycznie proponujesz, na przykład:

  • kliknij łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się w każdym e-mailu
  • wyślij e-mail do formularza kontaktowego .
  • w „Moim koncie” przejdź do sekcji „Newsletter” i odznacz odpowiednie pole

2 Polityka prywatności i plików cookies

Co to są pliki cookie i jak działają?
Żadna witryna internetowa korzystająca z technologii Microsoft nie może działać bez tych plików cookie.
 
Gdy dana osoba korzysta z przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do Internetu, przeglądarka może utworzyć pliki cookie, które są następnie przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie to wyłącznie ciąg tekstu i liczb, nie są programami i dlatego nie mogą zawierać wirusów ani innego złośliwego oprogramowania.
 
Istnieją dwa główne typy plików cookie: pliki cookie sesyjne i pliki cookie trwałe.
- Pliki cookie sesji trwają tylko podczas jednej wizyty. Gdy użytkownik zamknie przeglądarkę internetową, sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane z komputera.
Strona wykorzystuje sesyjne pliki cookies zarówno w celu zliczania liczby osób odwiedzających, jak i umożliwienia lepszego działania Serwisu podczas procesu wysyłania stron internetowych do przeglądarki internetowej użytkownika.
- Trwałe pliki cookie są przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika, nawet gdy przeglądarka jest zamknięta, dzięki czemu użytkownik zostanie rozpoznany po powrocie na Stronę.
Trwałe pliki cookie mają datę ważności, która może wahać się od kilku minut do kilku lat, po czym są usuwane.
 
www.foiegrasgourmet.com wykorzystuje trwałe pliki cookie z następujących powodów:
 
- Google Analytics to system używany przez wiele stron internetowych do rejestrowania informacji o osobach odwiedzających witrynę. Te pliki cookie służą przede wszystkim do rozróżnienia osób odwiedzających Stronę internetową po raz pierwszy od osób odwiedzających ją często. Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje pliki cookie, można znaleźć na stronie http://www.google.co.uk/policies/privacy/ (tylko w języku angielskim)
 
- www.foiegrasgourmet.com wykorzystuje własne pliki cookie, aby zapamiętać produkty, które klient umieścił w swoim koszyku. Korzystając z trwałego pliku cookie tego typu, klient może zamknąć przeglądarkę, a następnie wrócić do Witryny i nadal mieć dostęp do produktów, które zostały umieszczone w koszyku podczas poprzedniej wizyty. Te pliki cookie są niezbędne do działania Witryny i bez nich klienci nie mogliby umieszczać produktów w koszyku. Plik cookie ma ważność około jednego roku, ale ulega opróżnieniu po wyjęciu produktu z koszyka lub złożeniu zamówienia.
 
- www.foiegrasgourmet.com może również używać plików cookie do zapamiętywania preferencji użytkownika, takich jak język, którego chcą używać na Stronie, waluta i kraj dostawy. Kiedy klient odwiedza Stronę po raz pierwszy, odwiedzający jest proszony o potwierdzenie tych informacji, które następnie będą przechowywane przez maksymalnie jeden rok. Bez użycia tego pliku cookie klient musiałby przy każdej wizycie określać swoje preferencje.
 
- Wiele trwałych plików cookie jest również ustawianych przez komputery, na których działa Witryna. Te pliki cookie służą wyłącznie do zapisywania informacji technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszych serwerów. W tych plikach cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe.
 
- Wszystkie pliki cookie używane przez Stronę są plikami cookie „własnej strony”. Oznacza to, że żaden plik cookie utworzony w Witrynie nie może zostać ponownie odczytany z Witryny. Żadna inna witryna nie jest w stanie odczytać ani uzyskać dostępu do informacji zawartych w plikach cookie używanych przez Stronę. W żadnym wypadku nie używamy plików cookie „stron trzecich”, które umożliwiałyby tego typu zachowanie innych witryn.


Kontrola lub usuwanie plików cookie
 
Większość przeglądarek umożliwia kontrolę sposobu wykorzystania plików cookie lub usunięcie istniejących plików cookie na komputerze. Instrukcje dotyczące kontrolowania wykorzystania plików cookie lub usuwania plików cookie ze swojego komputera można znaleźć pod adresem http://www.aboutcookies.org (tylko w języku angielskim)
 
Jeśli masz inne pytania dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem info@foiegrasgourmet.com i dowiedz się więcej na stronie internetowej Komisji Narodowej Informatique et Libertés ( http://www.cnil .Fr ).

 
3 Koszt dostępu do usług
 
Strona jest dostępna poprzez Internet. Koszty połączenia z usługami ponosi użytkownik.

 
4 Prawa własności intelektualnej
 
Treści takie jak w szczególności, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca, teksty, informacje, dokumentacja, dokumenty dźwiękowe, zdjęcia, rysunki, plany, marki, pakiety oprogramowania, oprogramowanie, dane, bazy danych, karty graficzne, wizualizacje, awatary i ogólniej wszelkie elementy pojawiające się na Stronie i/lub dostępne produkty są chronione prawem własności intelektualnej i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody Spółki i/lub jej partnerów.

 
5 marek
 
Marki pojawiające się w Witrynie i produkty są chronionymi markami Spółki i/lub jej partnerów. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie tych marek bez wyraźnej zgody Spółki i/lub jej partnerów jest surowo zabronione.
 
6 Ograniczenie odpowiedzialności
 
Użytkownik oświadcza, że ​​akceptuje cechy i ograniczenia Internetu, a w szczególności potwierdza, że ​​posiada wiedzę o naturze sieci Internet, a w szczególności o jej parametrach technicznych.
 
Spółka nie może ponosić odpowiedzialności z jakiejkolwiek przyczyny i bez wyczerpania tej listy, w przypadku modyfikacji, zawieszenia lub przerwania świadczenia usług.
 
Spółka w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności za niezawodność transmisji danych, czasy dostępu lub jakiekolwiek ograniczenia dostępu w Internecie lub sieciach z nim połączonych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przerw w działaniu sieci dostępu do usług, całkowitej lub częściowej niedostępności usług spowodowanej w szczególności przez operatora telekomunikacyjnego, w przypadku wystąpienia błędu transmisji lub problemów z tym związanych, dla bezpieczeństwa transmisji, w przypadku z powodu awarii sprzętu odbiorczego lub linii telefonicznej.
 
Firma może być zobowiązana do przerwania świadczenia usług ze względów konserwacyjnych. Przerwa ta zostanie powiadomiona poprzez ostrzeżenie pojawiające się na stronie głównej lub w inny sposób. Przerwa ta nie może w żaden sposób pociągać za sobą odpowiedzialności Spółki i nie powoduje podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania.
 
W żadnym wypadku La Poste nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody pośrednie, a w szczególności za jakiekolwiek szkody handlowe, moralne i finansowe, w tym za utratę zysków, których przyczyną, pochodzeniem lub podstawą jest korzystanie z usług lub ich zawartości.

 
7 nurków
 
Jeżeli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za nieważne, zostanie uznane za niepisane i nie będzie skutkować nieważnością pozostałych postanowień. Nieskorzystanie przez Spółkę z któregokolwiek z uprawnień wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków nie oznacza zrzeczenia się jej praw.

 
8 Prawo właściwe – Przyznanie jurysdykcji
 
Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją i wykonaniem niniejszych Ogólnych Warunków muszą być przedmiotem próby polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia oraz o ile nie zachodzą szczególne przepisy prawa, spór zostanie poddany prawu angielskiemu i skierowany przed sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.